Personalized demo

Tanya Georgieva

Psychology

Психологичен кабинет Таня Георгиева

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Таня Георгиева е психолог във Варна с над 10 години опит. Професионалните ѝ интереси са насочени към индивидуално психологическо консултиране с възрастни, юноши и деца, които срещат трудности от различно естество. Работи върху проблеми във взаимоотношенията, трудности в работата, чувства за личностен дискомфорт, конфликти в семейството, конфликти в работа, житейски кризи, ниска самооценка, личностно развитие, себепознание и др. Има богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистърска степен по Психология и психопатология на развитието през 2013г. Придобива научна степен доктор към Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Педагогическа и възрастова психология, след защита на дисертация през 2017 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Курс ''Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца''; - Базово обучение ''Личен опит по психодрама и групова терапия''; - Сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза; - Участие в обучителен семинар на тема: ''Норма и патология в психичното развитие при деца до 6-годишна възраст''; - Участие в семинар ''Символната реч'' при деца аутисти; - В момента се обучава за психодрама-асистент по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия. БИОГРАФИЯ Таня Георгиева е практикуващ училищен психолог, където фокусът на работа е насочен към подпомагане на деца и юноши и техните родители в преодоляването на различни видове кризи. Към момента има и самостоятелна практика във Варна.