Personalized Demo

Ейт Инвестмънтс / Healee

Финансово-счетоводно описание на взаимоотношенията между Healee, Лекарите, предоставящи медицински онлайн консултации и Пациентите, търсещи медицински онлайн консултации

Healee

Healee е доставчик на технологични услуги за Лекарите – достъп до платформа, която предоставя техническа възможност за осъществяване на конфиденциални медицински онлайн консултации между Лекар и Пациент, включително приемане от името на Лекаря на плащания от страна на Пациента, за което Healee получава възнаграждение под формата на комисионна от страна на Лекаря.


Healee издава фактура за получената комисионна
Healee декларира приходи, върху които начислява ДДС
Healee не е лечебно заведение
Healee не предоставя медицински услуги на Пациенти
Healee няма трудово-правни отношения с лекарите
Healee уведомява пациентите за получени плащания за онлайн консултации

Лекар

Лекарят е доставчик на медицински услуги на Пациенти под формата на онлайн консултации, за което получава приход от Пациентите.

Лекарят упражнява дейността си (предоставяне на медицински услуги) като юридическо лице, ако е нает от такова по силата на трудово правни взаимоотношения

ИЛИ

като физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия в НАП.

Регистрацията като свободна професия може да се направи и при наличие на трудов договор с работодател.


Лекарят сам определя цената на медицинската онлайн консултация
Лекарят носи отговорност за деклариране на получените приходи от онлайн консултации
Лекарят носи отговорност за начисляване и внасяне на осигуровки в НОИ и НАП
Лекарят издава приходен документ за брутната сума на консултацията и го изпраща на пациента при заявено желание
Лекарят осчетоводява като разход начислената и удържана от Healee комисионна
Няма разлика между онлайн консултация и преглед в кабинет от счетоводна и данъчна гледна точка

Пациент

Пациентът е клиент на Лекаря за медицинска услуга под формата на онлайн консултация, за която плаща на Лекаря.


Пациентът сам избира дали да ползва медицинска онлайн консултация и при кой лекар
Пациентът извършва плащане към лекаря през Healee
Пациентът има право да получи от Лекаря разходно-оправдателен документ за цялата сума по направеното плащане