Doz. Elena Mermeklieva PhD

Ophtalmologie

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Доц. Елена Мермеклиева, дм е специалист офталмолог в София с 20 години опит. Завършва Медицински университет София през 1997 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2002 г. Доц. Мермеклиева има множество специализации в чужбина - Великобритания, САЩ, Словения, Австрия, Германия, Испания, Индия. Съавтор е на 71 научни доклади и съобщения. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност Офталмология след успешно защитена дисертация на тема: “Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет. През 2020 г. става доцент към Медицински факултет на СУ. Автор е на две монографии - "Електрофизиология на зрението, основни принципи и клинично приложение" и "Наследствени ретинални дистрофии" и едно учебно помагало. Членува в Българско дружество по офталмология, Българската глаукомна асоциация, Съюза на очните лекари в България, Българската асоциация по клинична елекреомиография и евокирани потенциали. Рецензирала е статии в реферирани международни списания в световни база данни Scopus, Web of science c ISI импакт фактор. Член е на редакционната колегия на пет специализирани международни медицински списания и едно българско. Има 39 специализирани курса по офталмология и естетична медицина. От 2007 г. до 2020 г. е работила в УМБАЛ Александровска, Катедра по офталмология към Медицински университет София. Към момента е доцент по офталмология в МБАЛ "Лозенец" София. Специализирана е в диагностика и терапия на всички видове офталмологични, офталмо-неврологични, наследствени ретинални заболявания. Единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. Владее свободно английски, гръцки и руски език. снимка: clinicalcasereportsjournal.com