Данаил Мартинов

Ембриолог

МЦ Клиничен институт за репродуктивна медицина Св. Елисавета

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Данаил Мартинов, дб е репродуктивен биолог и ембриолог в Пловдив с над 12 години опит. Доктор по медицинска биология и сертифициран биолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология. Интересите му са насочени в областта на клиничната андрология и неизяснения мъжки стерилитет с фокус върху оксидативния стрес като допринасящ фактор за мъжкото безплодие. Д-р Мартинов не консултира деца. Образование През 2013 г. придобива степен бакалавър по Молекулярна биология, а през 2015 г. образователно-квалификационна степен магистър по Клетъчна биология и патология в Софийски университет Св. Климент Охридски със защита на дипломна работа: Проучване ролята на оксидативния стрес в семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже. През 2021 г. образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност Медицинска биология след защита на дисертационен труд на тема: Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. Квалификации - През 2014 г. придобит сертификат за извършване на спермален анализ; - Хоноруван асистент във факултет Медицина, катедра Анатомия, хистология, цитология и биология; - Член на Съюз на учените в България, Дружество по Медицинска биология в България и Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология; - В периода от 2016 г. до 2018 г. участия в четири научни проекта в областта на клиничната андрология; - Резюмета от научни трудове в България и чужбина в областта на клиничната андрология. Биография Данаил Мартинов провежда практически упражнения със студенти от първи курс по дисциплина Цитология, обща хистология и ембриология на човека и е част от консултативния екип на Сектор Андрология към МЦ Клиничен институт за репродуктивна медицина Св. Елисавета в Плевен и в Пловдив.