Свали Healee

проф. Иво Петров

Кардиология, Angiology, Endovascular interventions

University hospital Acibadem City Clinic, Cardiovascular center

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Иво Петров е професор по кардиология в Софийския университет. През 1999 г. е бил сертифициран по вътрешна медицина, през 2003 г. по кардиология, през 2003 г. придобива специалност интервенционална кардиоангиология в университета в Буенос Айрес (Института по кардиология и сърдечна хирургия към Фондация Фавалоро в Буенос Айрес). През 2006 г. е поканен да стане председател на Клиниката по кардиология в болница "Токуда", София. От 2012 г. е медицински директор и ръководител на отделение по кардиология, ангиология и електрофизиология в Университетската болница Acibadem City Clinic. През 2018 г. е избран за професор по кардиология в Софийския университет, България. В периода 2012-2014 г. проф. Петров беше председател на Българското дружество по кардиология, а в момента е председател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия, както и член на Националния експертен съвет по кардиология, председател на една от националните комисии за сертифициране по специалността «Кардиология» и член на комисията по специалността «Ангиология». Той е член на Управителния съвет на Международното дружество на ендоваскуларните специалисти, на Съвета на Medtronic за Югоизточна Европа, почетен член на Европейското дружество по кардиология и Американския колеж по кардиология, член на Испанската кардиологична асоциация, Латинскоамериканската асоциация на интервенционални кардиоангиолози. Той е един от пионерите на ендоваскуларната терапия в България. Неговият мултидисциплинарен екип лекува сложна съдова патология от „глава до пети”, извършвайки повече от 3000 ендоваскуларни интервенции годишно и е един от международно уважаваните екипи за научно-изследователска работа. Специфични области на неговата експертиза са: Ендоваскуларно лечение на аортна дисекция, коремни и торакални аневризми на аортата (TEVAR, EVAR), бифуркационни и лезии на ствола на лява коронарна артерия, транскатетърна имплантация на аортна клапа (TAVI), интервенции на каротидни и периферно-съдови артерии, висцерални и бъбречни интервенции, симпатикусова бъбречна денервация при резистентна хипертония. Проф. Петров е автор на над 180 научни труда в български и чуждестранни списания, учебници и наръчници. Ivo Petrov, MD, Ph.D., FESC, FACC is a Professor of cardiology at the University of Sofia. In 1999 he was board-certified in Internal Medicine, in 2003 in Cardiology, in 2012 in Angiology, and graduated as interventional cardioangiologist from Buenos Aires University in the year 2000 (2 years grant at the Institute of Cardiology and Heart Surgery at the Favaloro Foundation in Buenos Aires). In 2006, he headed Cardiology Clinic at Tokuda Hospital, Sofia, and since 2012, he is the medical director and Head of the Clinic of cardiology, angiology, and electrophysiology at University Hospital Acibadem City Clinic. University of Sofia approved him as Professor of cardiology at University of Sofia, Bulgaria. Between 2012-2014, Prof. Petrov was a Chairman of the Bulgarian Society of Cardiology. Currently, he is a Chairman of the Bulgarian Society of Endovascular Therapy, as well a member of the National Board of Cardiology, Board-member of the International Society of Endovascular Specialists, of the Board of Medtronic for Southeastern Europe, a Fellow of the European Society of Cardiology and the American College of Cardiology, member of the Spanish Cardiology Association, the Latin American Association of Interventional Cardiologists He is one of the pioneers of endovascular therapy in Bulgaria. Under his guidance, the Acibadem City Clinic department is treating complex vascular pathology from “Head to toe” performing more than 3000 endovascular interventions per year and became one of the respected teams for scientific and research work. Specific areas of his expertise: Endovascular treatment of aortic dissection, abdominal and thoracic aortic aneurysms (TEVAR, EVAR), PCI in bifurcation and left main coronary lesions, transcatheter aortic valve implantation (TAVI), carotid and vertebral artery interventions, visceral and renal interventions, venous interventions (including in CCSVI), renal denervation in resistant hypertension. Prof. Petrov has authored over 180 scientific papers in Bulgarian and foreign journals, textbooks, and manuals.