Свали Healee

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

Започни онлайн консултация

д-р Садко Писин

Кардиология, Вътрешни болести, 25 години опит

д-р Даниела Христова

Неврология, 30 години опит

Завършва медицина през 1989 г. в Медицински Университет – София. От 1990 до 1997г. работи като невролог в МБАЛ Елин Пелин. Придобива специалност по Нервни болести през 1998 и оттогава до 2000 година е Началник на Неврологично отделение. От 2001 година работи в клиника по Нервни болести в УМБАЛ “Света Анна“ АД, гр. София. Притежава сертификати за ВСД по Електроенцефалография и Ехография на мозъчното кръвообращение. Член е на Българското дружество по Неврология и на дружеството по Епилепсия .Eжегодно участва в квалификационни курсове на годишните конгреси на българската и европейската асоциация по Неврология. С голям опит в провеждането и утвърждаването на тромболитична терапия в острата фаза на исхемичния инсулт и интензивното лечение на съдово болни пациенти.

д-р Адриана Динчева

Кардиология, Вътрешни болести, 29 години опит

Професионален опит: От 2015 г. до момента е кардиолог в Отделение по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. В периода 2001- 2015 г. е консултант в Кардиохирургична клиника към „УМБАЛ Св. Екатерина“. През 1998-2001г. работи в Кардиологична клиника към ВМА - гр. София. 1989-1998 г. е ординатор в Окръжна болница-гр. Перник Образование и професионална квалификация: Лекар в Медицинска Академия-гр. София Специалности: Вътрешни болести - МА гр. София Кардиология - МУ-София Магистър по публична администрация – специализация Здравен мениджмънт - ЮЗУ „Неофит Рилски“

д-р Емил Димитров

Кардиология, Вътрешни болести, 32 години опит

През 1987 г. завършва Медицина в МА София. От 2012 г. до момента д-р Димитров работи в Отделение по кардиология на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Специалности - Вътрешни болести и Кардиология, Ехокардиография - експертно ниво. В периода 2007-2012 е част от екипа на Кардиологично отделение на Болница Токуда. Работил е в Кардиологична клиника към Транспортна болница София, в Отделение по Хематология и Пулмология към Медицински институт на МВР.

доц. Марко Клисурски, дм

Неврология, 30 години опит

Доц. Марко Клисурски е специалист невролог в София. Притежава над 70 публикации и една монография, публикувани в български и международни списания. Образование Завършва Медицински университет през 1989 г. Своята специалиност Неврни болести придобива през 1994 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: Транскраниална доплерова сонография при болни със събарахноиден кръвоизлив. През 2012 г. е избран за доцент към Катедрата по неврология МУ София. Квалификации - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Ладурнер в Клиника "Кристиян Доплер" Залцбург, Австрия; - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Зайдел в Клиника по неврология в Любек, Германия; - Член на Европейска асоциация по неврология, Българските научни дружества по неврология и ултразвук в неврологията, Еропейско дружество по невросонология и церебрална хемодинамика и Световната организация за мозъчeн инсулт . Биография След своето дипломиране доц. Клисурски започва работа в Клиниката по нерология към УМБАЛ "Царица Йоана" (ИСУЛ) София, където работи в продължение на 22 години, първоначално като асистент, а след това като главен асистент. От 12/2012 до 06/2020 г. е завеждащ отделение по неврология при Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. В момента извършва неврологични консултации за пациенти от цялата страна и невросонологични излседвания в МДЦ Спектър. Владее В2 ниво по английски, руски и немски език.

д-р Марио Николов

Ендокринология, 10 години опит

Д-р Марио Николов завършва медицина в Медицински университет - София. През 2007 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през 2012 г. - Ендокринология. От 2013 г. до момента е консултант към Ин Витро АГ Медицински център Димитров и консултант ендокринолог в Сити клиник Кардиологичен център.

проф. Иво Петров

Кардиология, Angiology, Endovascular interventions, 27 години опит

Д-р Иво Петров е професор по кардиология в Софийския университет. През 1999 г. е бил сертифициран по вътрешна медицина, през 2003 г. по кардиология, през 2003 г. придобива специалност интервенционална кардиоангиология в университета в Буенос Айрес (Института по кардиология и сърдечна хирургия към Фондация Фавалоро в Буенос Айрес). През 2006 г. е поканен да стане председател на Клиниката по кардиология в болница "Токуда", София. От 2012 г. е медицински директор и ръководител на отделение по кардиология, ангиология и електрофизиология в Университетската болница Acibadem City Clinic. През 2018 г. е избран за професор по кардиология в Софийския университет, България. В периода 2012-2014 г. проф. Петров беше председател на Българското дружество по кардиология, а в момента е председател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия, както и член на Националния експертен съвет по кардиология, председател на една от националните комисии за сертифициране по специалността «Кардиология» и член на комисията по специалността «Ангиология». Той е член на Управителния съвет на Международното дружество на ендоваскуларните специалисти, на Съвета на Medtronic за Югоизточна Европа, почетен член на Европейското дружество по кардиология и Американския колеж по кардиология, член на Испанската кардиологична асоциация, Латинскоамериканската асоциация на интервенционални кардиоангиолози. Той е един от пионерите на ендоваскуларната терапия в България. Неговият мултидисциплинарен екип лекува сложна съдова патология от „глава до пети”, извършвайки повече от 3000 ендоваскуларни интервенции годишно и е един от международно уважаваните екипи за научно-изследователска работа. Специфични области на неговата експертиза са: Ендоваскуларно лечение на аортна дисекция, коремни и торакални аневризми на аортата (TEVAR, EVAR), бифуркационни и лезии на ствола на лява коронарна артерия, транскатетърна имплантация на аортна клапа (TAVI), интервенции на каротидни и периферно-съдови артерии, висцерални и бъбречни интервенции, симпатикусова бъбречна денервация при резистентна хипертония. Проф. Петров е автор на над 180 научни труда в български и чуждестранни списания, учебници и наръчници. Ivo Petrov, MD, Ph.D., FESC, FACC is a Professor of cardiology at the University of Sofia. In 1999 he was board-certified in Internal Medicine, in 2003 in Cardiology, in 2012 in Angiology, and graduated as interventional cardioangiologist from Buenos Aires University in the year 2000 (2 years grant at the Institute of Cardiology and Heart Surgery at the Favaloro Foundation in Buenos Aires). In 2006, he headed Cardiology Clinic at Tokuda Hospital, Sofia, and since 2012, he is the medical director and Head of the Clinic of cardiology, angiology, and electrophysiology at University Hospital Acibadem City Clinic. University of Sofia approved him as Professor of cardiology at University of Sofia, Bulgaria. Between 2012-2014, Prof. Petrov was a Chairman of the Bulgarian Society of Cardiology. Currently, he is a Chairman of the Bulgarian Society of Endovascular Therapy, as well a member of the National Board of Cardiology, Board-member of the International Society of Endovascular Specialists, of the Board of Medtronic for Southeastern Europe, a Fellow of the European Society of Cardiology and the American College of Cardiology, member of the Spanish Cardiology Association, the Latin American Association of Interventional Cardiologists He is one of the pioneers of endovascular therapy in Bulgaria. Under his guidance, the Acibadem City Clinic department is treating complex vascular pathology from “Head to toe” performing more than 3000 endovascular interventions per year and became one of the respected teams for scientific and research work. Specific areas of his expertise: Endovascular treatment of aortic dissection, abdominal and thoracic aortic aneurysms (TEVAR, EVAR), PCI in bifurcation and left main coronary lesions, transcatheter aortic valve implantation (TAVI), carotid and vertebral artery interventions, visceral and renal interventions, venous interventions (including in CCSVI), renal denervation in resistant hypertension. Prof. Petrov has authored over 180 scientific papers in Bulgarian and foreign journals, textbooks, and manuals.

д-р Асен Келчев

Кардиохирургия, 15 години опит

Д-р Асен Келчев е специалист кардиохирург в София. Освен рутинните и спешни кардиохирургични процедури, д-р Келчев участва с торакални и съдови хирурзи в съвместни оперативни интервенции, свързани с реконструктивни техники на горна и долна празни вени, трахеобронхиалното дърво, белодробното кръвообращение или гръдната стена. Заедно с д-р Цветан Минчев участва в първата за България операция по изграждане на трахея от кожа на ръката, като подсигурява кръвообращението на трансплантата. През 2015 г. влиза в класацията „Best Doctors“ от специалност Кардиохирургия. Д-р Келчев не преглежда деца. Образование Завършва Медициски университет София през 2004 г. и има придобити две специалности Кардиохирургия и Съдова Хирургия. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. Квалификации - Сертифициран специалист в областите: Хирургия на аортния корен, Швейцария, Техники за извършване на съдова анастомоза, Испания, Техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа, Франция, Хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи, Германия, Хирургично лечение на заболявания на аортата, САЩ, Хирургично лечение на предсърдното мъждене, Австрия; - Член на Българско дружество по кардиохирургия и Българска асоциация по сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Биография В периода от 2004 г. до 2007 г. д-р Келчев работи като ординатор в Клиниката по Кардиохиругия към УМБАЛ „Света Екатерина“ София. От 2007 г. до 2018 г. практикува в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като от 2018 г. е завеждащ Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. Владее френски и английски език.

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ е модерна многопрофилна болница, специализирана в най-авангардните методи за диагностика, ендоваскуларно и хирургично лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Медицинската апаратура, последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти, гарантира най-високо качество на медицинските услуги, а подходът към нашите пациенти доизгражда образа ни на „Болница от Бъдещето”.


Адрес

Ул. Околовръстен път 127, София 1407


Уебсайт

https://acibademcityclinic.bg/bg/sofia/home

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.